Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2014

modelinka
Reposted fromswojszlak swojszlak viajdeg jdeg

March 22 2014

modelinka
Reposted fromrawwwr rawwwr viainsanedreamer insanedreamer

March 16 2014

modelinka
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromladygrey ladygrey
modelinka
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaunusual unusual
modelinka
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarna89 czarna89
modelinka
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
modelinka
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

March 13 2014

modelinka
Reposted frommyu myu viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
modelinka

March 12 2014

modelinka
Reposted fromwiks wiks viagoodbyemylover goodbyemylover
modelinka
Reposted fromrawwwr rawwwr viagoodbyemylover goodbyemylover
modelinka
Reposted fromLast-minute Last-minute viacytaty cytaty

November 02 2013

modelinka
Są takie piosenki przy których zamykasz uszy i zdjęcia dla których zamykasz oczy. Są też zapachy, których wolisz nie pamiętać oraz usta, dla których zrezygnowałabyś ze świata.
— internet
Reposted fromdangel dangel viayourheartbeat yourheartbeat

November 01 2013

modelinka
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl